فرم استخدام
  مشخصات کاربری
 1. ورودی نامعتبر
 2. ورودی نامعتبر
 3. مشخصات فردی
 4. ورودی نامعتبر
 5. ورودی نامعتبر
 6. ورودی نامعتبر
 7. ورودی نامعتبر
 8. ورودی نامعتبر
 9. اطلاعات تکمیلی
 10. ورودی نامعتبر
 11. ورودی نامعتبر
 12. ورودی نامعتبر
 13. ورودی نامعتبر
 14. ورودی نامعتبر
 15. ورودی نامعتبر
 16. ورودی نامعتبر
 17. ورودی نامعتبر
 18. ورودی نامعتبر
 19. ورودی نامعتبر
 20. میزان آشنایی با زبان انگلیسی | بین 0 تا 7 به خود امتیاز دهید
 21. مکالمه
  ورودی نامعتبر
 22. نگارش
  ورودی نامعتبر
 23. میزان آشنایی با نرم افزارهای اداری | بین 0 تا 7 به خود امتیاز دهید
 24. Word
  ورودی نامعتبر
 25. Excel
  ورودی نامعتبر
 26. out lock
  ورودی نامعتبر
 27. Point
  ورودی نامعتبر
 28. Internet
  ورودی نامعتبر
 29. میزان آشنایی با مفاهیم ذیل| بین 0 تا 7 به خود امتیاز دهید
 30. مکاتبات اداری
  ورودی نامعتبر
 31. کار تیمی
  ورودی نامعتبر
 32. CRM
  ورودی نامعتبر
 33. مدیریت زمان
  ورودی نامعتبر
 34. امنیت اطلاعات
  ورودی نامعتبر

تخفیف بیشتر

تخفیف بیشتر

تخفیف بیشتر
When: -
Where: تخفیف بیشتر
بازار شارستان
کیش
واحد ۷۷
اجاره در کیش
اجاره در کیش

اجاره در کیش

اجاره در کیش اجاره در کیش
When: -
Where: مرکز غواصی
بازار شارستان
کیش
واحد 77